Положення про Відділ державного геодезичного нагляду

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ державного геодезичного нагляду

 

  1. Відділ державного геодезичного нагляду (далі-Відділ) є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у Київській області (далі – Головне управління).
  2. Відділ в своїй діяльності керується Положенням про Головне управління, Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегій, наказами і вказівками Держгеокадастру і цим Положенням.

2.1 Відділ підпорядковується начальнику Головного управління, заступнику начальника Головного управління, відповідно до розподілу обов’язків між начальником Головного управління та його заступниками.

2.2  Відділ у межах своєї компетенції забезпечує виконання законів України, постанов Верховної ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень колегій, наказів і вказівок Держгеокадастру, здійснює державне управління в галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності, вносить пропозиції щодо вдосконалення земельного законодавства.

 

  1. Основними завданнями Відділу є:

3.1. Участь у формуванні державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, здійснення контролю за топографо-геодезичними роботами.

  • Організація виконання актів законодавства з питань топографо-геодезичної діяльності..

3.3.   Організація та координація топографо-геодезичної діяльності.

3.4.   Участь разом з іншими структурними підрозділами Головного управління у розробці цільових державних програм, короткострокових і довгострокових прогнозів щодо використання та охорони земельних ресурсів.

3.5. Разом з іншими структурними підрозділами Головного управління подає до Держгеокадастру пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки.

3.6. Розгляд пропозицій, заяв, листів та скарг юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

3.7. Участь у підготовці засідань колегій, нарад Головного управління стосовно питань Відділу.

3.8. Збір та зведення звітів для подання їх до Держгеокадастру.

 

  1. Відділ має право:

4.1.    Брати участь у підготовці проектів законодавчих актів та нормативно-методичних документів з питань, які є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, землевласниками та землекористувачами, залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

  • Брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів та вказівок Головного управління з питань, віднесених до компетенції Відділу;
  • Брати участь у нарадах з питань, що належать до компетенції Відділу;
  • Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, управліннями та відділами інших міністерств і відомств.

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1.   Узагальнення практики застосування актів законодавства з питань топографо-геодезичної діяльності.

5.2. Підготовка в межах своїх повноважень проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру, організація та контроль їх виконання.

5.3. Внесення пропозицій щодо використання в установленому законодавством порядку бюджетних коштів, для виконання відповідних державних програм у сфері топографо-геодезичної діяльності.

5.4. Організація здійснення державного геодезичного-нагляду за топографо-геодезичною діяльністю.

5.5.   Здійснення координації топографо-геодезичної діяльності.

5.6. Здійснення контролю за наявністю реєстрації апаратури, яка застосовується під час проведення топографо-геодезичних робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

5.7. Організація погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт зі знесення і перезакладення геодезичних пунктів.

5.8.  Організація здійснення моніторингу геодезичних пунктів.

5.9. Організація та забезпечення виконання інженерно-геодезичних, топографічних робіт.

5.10. Забезпечення формування і ведення банку геодезичних даних та баз топографічних даних.

5.11. Підготовка пропозицій щодо припинення відповідно до законодавства топографо-геодезичних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил.

5.12. Приймає участь в конференціях, нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.13. Розглядає пропозиції підприємств, установ і організацій, а також надає консультації з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

5.14. В установленому законодавством порядку може отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5.15. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених завдань.

 

  1. Відділ очолює начальник, який:

6.1. Призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління Держгеокадастру у Київській області в установленому законодавством порядку за погодженням з Держгеокадастром.

6.2. Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

6.3. Керує діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

6.4. Забезпечує виконання працівниками Відділу своїх посадових обов’язків.

6.5. Вносить пропозиції начальнику Головного управління щодо призначення і звільнення з посад у встановленому порядку працівників Відділу, а також їх заохочення та дисциплінарного стягнення;

6.6. Перерозподіляє посадові обов’язки тимчасово відсутнього працівника між іншими спеціалістами Відділу;

6.7.   Приймає участь у засіданні колегій Головного управління, нарадах при розгляді питань, які відносяться до компетенції Відділу.